نشانی: ایران، استان تهران، شهر تهران، بعد از میدان انقلاب